הצבעה הרשמה לתחרות תקנון התחרות קריטריונים המתמודדים

תקנון

תקנון תחרות לבחירת העסקים המצטיינים של העיר אילת לשנת 2019

תנאים כלליים

1 . עיריית אילת וצוות השיפוט אשר מלווה מקצועית את התחרות מכריז על תחרות לבחירת "העסקים המצטיינים של העיר אילת לשנת 2019 " בחסות הגופים נותני החסות ככל שיהיו, שגם יעניקו את הפרסים נשוא התחרות )להלן בהתאמה –התחרות ו-נותן החסות כפי שהגדרה זו תורחב להלן(.

2 . העירייה היא עורכת התחרות )להלן" עורך התחרות " או " עורכת התחרות " ( ובחירת המתחרים בתחרות ו/או הזוכים בתחרות ו/או דירוגם תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של הגורמים השופטים שמונו מטעמה/או על ידה לצורך שיפוט בתחרות )להלן – צוות השופטים(. מובהר כי עורך התחרות ו/או השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לזוכים בתחרות וכך ביחס לכל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.

3 . פרטי התחרות, וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.

4 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.

5 . עורך התחרות יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם בעיתון, באתר העירייה, בתקשורת בכלל מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי התחרות. ההחלטה על תוכן מודעות התחרות תתקבל על ידי עורכת התחרות.

6 . התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי עורך התחרות . לעורך התחרות הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או להקדים מועדו של כל שלב בתחרות. לעורך התחרות הזכות להפסיק את התחרות -כולה או כל שלב שבה -בכל עת, ובלבד שתפורסם על כך הודעה באמצעי התקשורת. לעורך התחרות הזכות לשנות את כללי ו/או שלבי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באמצעי התקשורת.

7 . ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. עורך התחרות ו/או המלווים המקצועיים –צוות השיפוט ו/או נותני החסות ככל ויהיו, לא יישאו באחריות לכל נזק, מסוג כלשהו, אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהו בתחרות. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד משתתף בתחרות מנעה ממנו להשתתף בה ו/או לזכות בפרס, תהיה העירייה והמלווים המקצועיים ו/או מעניקת הפרסים, פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.

8 . עובדי העירייה, המלווים המקצועיים ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות. דבר איסור זה יצוין בכל הפרסומים הנוגעים לתחרות. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" הנו בן-זוג, הורה, ילד, אח או אחות.

9 . תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש באתר העירייה.

10 . למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג- 1973 חלה עליו, על כן, כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה. המשתתף בתחרות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו פוטר את עיריית אילת ו/או המלווים המקצועיים ו/או כל מי מטעמם לרבות נותני החסות ככל ויהיו, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.

11 . השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתפים כי קראו את התקנון, הבינו את הוראותיו והם מקבלים על עצמם את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

12 . המשתתף בתחרות מתחייב לשפות את עיריית אילת או מי מטעמה לרבות נותן החסות, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( של צדדים שלישיים כלפי מי מהם, אם הפר במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של העירייה ו/או אם זכה בפרס, הפר או לא קיים במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה

13 . עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

14 . מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עיריית אילת ו/או המלווים המקצועיים ו/או נותני החסות ככל ויהיו, לא יישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.

15 . תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד בלשון זכר . ההשתתפות בתחרות בהתאם להוראות תקנון זה מיועדת כמובן לנשים וגברים כאחד .

תנאי התחרות

16 . התחרות תיפתח להרשמה ביום 7.2.19 ותסתיים ביום 12.3.19 טפסי השתתפות שיגיעו יתקבלו בכתובת המוזכרת לעיל לאחר מועד סיום ההרשמה המפורט לעיל בשעה 24:00 . פרק זמן זה ייקרא להלן -תקופת ההרשמה לתחרות. טופס ההרשמה המקוון יישלח דרך אתר העירייה

17 . ההצבעה עבור המשתתפים בתחרות תיפתח ביום 20.3.19 ותיסגר ביום 1.5.19 הצבעות שיתקבלו לאחר מועד סגירת ההצבעה בשעה 24:00 לא יספרו במסגרת התחרות. פרק זמן זה ייקרא – תקופת ההצבעה בתחרות. ההצבעות יתבצעו בדף הפייסבוק של העירייה, באתר העירייה או באתר התחרות בלבד.

18 . העירייה ו/או המלווים המקצועיים ו/או נותני החסות לא יישאו באחריות לכל נזק, אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם המידע אשר יסופק טלפונית ו/או באתר האינטרנט ו/או באמצעות מענה בדואר אלקטרוני.

19 . בתחרות ישתתפו רק עסקים הממוקמים באילת ואשר ברשותם רישיון עסק בתוקף )ככל ומדובר בעסק טעון רישוי(.

20 . תחרות "העסקים המצטיינים של אילת לשנת 2019 " מיועדת לכל העסקים העומדים בקריטריונים על פי תקנון זה, כמפורט להלן.

21 . בעל עסק המעוניין להשתתף בתחרות ועומד בתנאי הסף, כמפורט לעיל ימלא טפסי השתתפות אשר יוצגו באתר האינטרנט של העירייה. את הטפסים המלאים יש למלא במהלך תקופת ההרשמה לתחרות וכמפורט לעיל ולהלן בלבד ע"פ הפרטים המופיעים בטופס ההרשמה

זכויות יוצרים ופרטיות

22 . המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לפגיעה בפרטיות ובכלל זה מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 בגין פרסומים מכל מין וסוג שהוא שייכללו במסגרת התחרות ו/או בהקשר אליה.

23 . המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה בדבר זכויות יוצרים ביחס לחומרים מכל מין וסוג כלשהו שיוגשו ו/או יפורסמו במסגרת השתתפותם בתחרות. ידוע למשתתפים כי לידיעות אחרונות ו/או לאתר הזכות לפרסם, בעיתון ובאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תמונות, סרטונים, טקסטים או חלק מהם, והמשתתפים מביעים מראש את הסכמתם לכל שימוש שהנ"ל יעשו בחומרים.

24 . המשתתפים מתחייבים ומצהירים כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם בחומרים שהועברו על ידם ו/או מטעמם לעיריית אילת במסגרת השתתפותם בתחרות. ככל שיש בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בטקסטים זכויות לצדדים שלישיים כלשהם, מתחייבים המשתתפים להשיג את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכויות לכל שימוש על ידי עיריית אילת במסגרת התחרות כאמור לעיל.

25 . כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עיריית אילת. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים )לוגו(, טקסט וכל חומר אחר הכלול בתחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של עיריית אילת בכתב ומראש.

מהלך התחרות

26 . מיון טפסי " העסקים המצטיינים של אילת לשנת 2019 " יערך בשלושה שלבים:

26.1 שלב א' - יתבקשו המשתתפים למלא ולשלוח דרך אתר העירייה "טופס הרשמה מקוון להשתתפות. בין היתר יכלול טופס זה נתונים על העסק והכל כמפורט בטופס האמור. סינון הטפסים ובחירת המשתתפים העוברים משלב סינון א' לשלב ב' - יעשה על ידי צוות השופטים לפי שיקול דעתו הבלעדי, ויהיה בין היתר על פי הקריטריונים המפורטים בסעיף 33 בתקנון להלן.

26.2 שלב ב' - בשלב זה תפנה עורכת התחרות באמצעי המדיה אל הציבור ותזמין אותו להצביע בעבור העסקים שעברו את שלב א' בתהליך הסינון של צוות המלווים המקצועי.

26.3 שלב ג'- המועמדים הסופיים אשר עברו את שלבי הסינון הראשוני וזכו למירב הקולות של הציבור ושל השופטים יועברו למיון נוסף אשר יערך על ידי צוות השיפוט. בתום הסינון השלישי ולאחר ראיונות ו/או ביקור צוות השופטים בעסקים, יבחרו 3 הזוכים במקומות הראשונים והעסק הירוק מבין העסקים שיזכו בפרס ועוד 5 עסקים מצטיינים שיזכו באות העסק המצטיין. משקל ניקוד צוות המלווים המקצועי יהווה 50% ומשקל הצבעת הציבור אשר יצביע על פרמטר השירות יהווה 50% כזוכים יבחרו העסקים אשר עמדו בצורה הטובה ביותר לדעת השופטים בקריטריונים שנקבעו לבחירה בסעיף 28 לתקנון זה ובמירב הקולות.

26.4 . מובהר, כי מועמד שלא ימלא את טופס הבקשה במלואו ולא יעמוד בתנאי הסף, לא יוכל להשתתף בשלב ב' של התחרות, ומועמדותו תפסל. סודיות מובטחת למועמדים כלפי צדדים שלישיים )חוץ מעורכי התחרות והיועצים המקצועיים(.

27 . שמותיהם ופרטיהם של עסקים אשר יבחרו בתחרות העסקים המצטיינים של אילת לשנת 2019 יפורסמו באמצעי המדיה השונים על פי שיקול דעתה של עורכת התחרות.

28 הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכים , בתוך 14 ימי עסקים מתום תקופת ההכרזה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית ו/או באמצעות האתר, על פי הפרטים שנמסרו על ידי הזוכים , מובהר כי אם לא יגיבו הזוכים להודעה זו בתוך 72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני ו/או אם הזוכה לא ייצור קשר עם עורך התחרות במסגרת המועד שפורט מעלה, לא יהיו הזוכים , זכאים לקבל את הפרס והם מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

29 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכים , דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בתחרות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של התחרות או למען החברה המעניקה חסות בהשתתפותם בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום תמונתו והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד עורכת התחרות בהקשר זה.

30 . בחירת העסקים הזוכים תהיה סופית, ולא יהיה ניתן לערער עליה בכל דרך שהיא.

31 . הכרזה פומבית תתקיים באירוע כנס העסקים של אילת בתאריך 4.6.19 )מיקום יעודכן בהמשך( בכנס זה יוענקו לזוכים מגנים ופרסים כמפורט בתקנון זה.

32 . המשתתף נותן, בעצם משלוח טפסי ההשתתפות, את הסכמתו לסיקורו כאמור בסעיפים 27-29 ובפרט לפרסום פרטיו ותמונתו, וכן לסיקור מצד אמצעי תקשורת אחרים, לרבות טלוויזיה, עיתונות ואתרי אינטרנט.

קריטריונים לבחירת הזוכים בתחרות

33 . העסקים אשר ישתתפו בתחרות "העסקים המצטיינים של אילת לשנת 2019 " יבחנו על פי קריטריונים ובהתאם לנקודות ההתייחסות כמפורט להלן:

1 . מדד שירות איכותי ( 50% מהניקוד)- הניקוד יינתן ע"י הציבור על בסיס חמישה פרמטרים של שירות- מקצועיות, אמינות, אדיבות, הנגשת השירות, ניקיון ואסתטיקה.

2 . תנאים לעובדים ( 20% מהניקוד)- הצהרה אישית של בעל העסק בגין שמירה על תנאי השכר וההפרשות כחוק.

3 . תרומה לקהילה ( מהניקוד 10% ) - קליטת עובדים מאוכלוסיות "מיוחדות": עובדים חד הוריים ו/או מקבלי הבטחת הכנסה, עובדים עם מוגבלויות פיזיות, ראייה, שמיעה, נפשיות, קוגניטיביות, שיתוף פעולה ו/או תרומה לקהילה ביישוב.

4 . הטמעת פרויקט חדשני בעסק באחד התחומים ( 20% מהניקוד): שמירה על איכות הסביבה, חיסכון במים, חיסכון באנרגיה, שימוש ב"אנרגיה ירוקה" וכו'.

34 . הזוכים בתחרות הם העסקים אשר יעמדו בכל הקריטריונים בצורה הטובה ביותר לפי דעתם של עורכי התחרות ו/או הנציגים מטעמם ויעברו את שלבי הסינון של התחרות, והכל בהתאם להחלטת העירייה והמלווים המקצועיים.

35 . עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הקריטריונים ואת משקלם כפי שימצא לנכון.

הזכייה בפרס

36 . כל אחד משלושת הזוכים בתחרות "העסקים המצטיינים של אילת לשנת 2019 " יקבל פרסים כספיים או שווה ערך כפי שתקבע הוועדה ולשיקול דעתה הבלעדי.

37 . לעורכת התחרות אין ולא תהיה שום אחריות לטיב ואיכות הפרסים שיינתנו לזוכים על ידי נותני החסות ככל שיהיו כאמור לעיל.

39 . עורכי התחרות רשאים להחליף כל אחד מהפרסים המפורטים לעיל בפרס שהינו שווה ערך וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

40 . פרס יינתן לזוכה, אשר עורכת התחרות הודיעה לו על זכייתו בו בכתב.

41 . עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל זכייתו של זוכה בפרס, באחד המקרים האלה: 41.1 חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה הטוען לזכייתו; 41.2 סירובו של הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירובו לסיקור כמפורט בסעיפים 26-29 לעיל; 41.3 כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין או על פי התקנון, לעכב או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו.

42 . הפרס אינו ניתן להמרה בידי הזוכה, בכסף או בשווה כסף.

43 . הפרס הוא אישי לזוכה בעל העסק בלבד ואינו ניתן להסבה או להמחאה לאדם או גוף אחר או צד שלישי כלשהו.

44 . לא דרש זוכה בפרס את הפרס שזכה בו בתוך שבועיים ימים מיום הזכייה בתחרות, רשאי עורך התחרות לבטל את זכייתו של הזוכה.

45 . לא מילא הזוכה אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, לא יהיה עורך התחרות חייב לממש את זכייתו.

46 . עורכת התחרות והיועצים המקצועיים שומרים לעצמם את הזכות לעשות ככל שיחליטו עם פרס שלא חולק מכל סיבה שהיא.

תנאים נוספים

47 . ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו. התחרות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהוא ) as is (. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עיריית אילת ו/או מטעמם, בגין תכונות התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, והכללים בדבר הזכייה בפרסים. עיריית אילת ו/או נותן החסות, אינם מתחייבים כי התחרות לא תופרע וללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

48 . בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לעיריית אילת זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בתחרות.

ביטול התחרות

49 . עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה , על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת.

50 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת התחרות רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת התחרות , תאריך התחרות , תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד עורכת התחרות וכן במשחק 24 שעות מראש.

51 . עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו / או להאריך ו / או לקצר את תקופת התחרות ובכלל זה להפסיק ו / או לקטוע ו / או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי , בהודעה שתתפרסם באתר האינטרנט של עורכת התחרות ; ומוסכם על המשתתפים כי הודעה כאמור הינה ותהיה הודעה מספקת ראויה והולמת וכי המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה דרישה תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם שינוי ו / או סיום התחרות ו / או תנאיה כאמור .

52 . עורכת התחרות רשאית לעכב ו / או לשנות / ואו להשהות ו / או לבטל ו / או לא לקיים את התחרות במידה שלא ניתן יהיה לקיימה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות עקב תקלה טכנית , וירוס מחשב , סוס טרויאני , רמאות , כשל טכני או כל סיבה אחרת לרבות כזו שיש לה או עלולה להיות לה לדעת עורכת התחרות השפעה על הוגנות או יושר של תחרות .

53 . לעורכת התחרות הזכות לפסול רישום משתתף בתחרות משיקולים שלה וללא צורך לנמק ,לרבות פסול דין ו/או קטין.

54 . השתתפות בתחרות מותנית וכפופה להתחייבות של המשתתף לא להעלות במסגרת התחרות תמונות ו/או כל תוכן אשר עלול לפגוע במשתתפים ו/או בעורכת התחרות ו/או בצדדים שלישיים ו/או בקבוצות /ואו במגזרים ו/או בציבור הרחב ו/או בכל מאן דהוא.

55 . מובהר ומודגש כי משתתף אשר לא ימלא אחר התחייבות זו לא יהא זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס ולעורכת –התחרות הזכות להפסיק השתתפותו בתחרות ו/או להסיר התוכן לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי התחרות, ללא כל הודעה, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור על כך.

דין, שיפוט והתיישנות

57 . הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום וסמכות ייחודית לבית המשפט שלום באילת. תקופת ההתיישנות לכל תביעה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ) 12 חודשים( ממועד סיומו. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל.

סופיות תנאי ההשתתפות

58 . האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. עיריית אילת רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר העירייה. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ותחול על התחרות מיום כניסתו לתוקף ואילך.